Portfolieplan

”Portfolion”- vår dokumentation av ditt barns utveckling och vardag på förskolan.

Vad är portfolions syfte?

Först och främst är det BARNETS pärm. Det innebär att pärmen står tillgänglig så att barnen själva kan nå sin pärm för att titta i den och efterhand kunna följa sin egen utveckling.

Den är också till för att FÖRÄLDRARNA ska kunna ta del av barnens vardag på förskolan. PERSONALEN på förskolan använder sig av dokumentationen i alla barns pärmar för att kunna fånga upp hela barngruppens behov och intresseområden. Detta är av stor vikt för att vi ska kunna granska, reflektera och vidareutveckla vårt arbetssätt, miljön på förskolan och hela verksamheten!

Portfolion används också som underlag vid utvecklingssamtalen.

Vem ansvarar för innehållet?

Förskollärarna ansvarar för upplägg, texter och innehåll i portfoliopärmarna, men hela arbetslaget på förskolan ansvarar gemensamt för att varje barns utveckling och lärande dokumenteras och samlas in. Med stigande ålder involveras också barnen i arbetet med att välja bilder och göra kommentarer runt sina erfarenheter.

Vad innehåller portfolion?

Portfolion består av den dokumentation som kontinuerligt görs av den vardag och den barngrupp barnet ingår i. Den följer också barnets individuella utveckling och intressen inom olika områden.

Portfolions flikar och rubriker är hämtade från vårt styrdokument, Läroplan för förskolan -98/-10.

Vad säger läroplanen?

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.”

Kontakt

Förskolan Hagen
Kroppavägen 13
Tel. 0550-651 81, 652 36

Senast publicerad av Kristina Elmström 2014-11-18