Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Ht 2016-vt 2017

Ängslyckans förskola

Inledning Vår förskola ligger centralt i det natursköna Bjurtjärn med skogen som närmsta granne. Vi utnyttjar skog och gärden för lek och lärande. Förskolan ligger tillsammans med Bjurtjärns skola och vi delar en del lokaler. Vi har ett nära samarbete mellan förskola och fritids. I anslutning till förskolan finns en gymnastiksal vilket vi utnyttjar. På förskolan finns fyra pedagoger, två förskollärare, en barnskötare och en fritidspedagog. Fritidspedagogen delar sin tid mellan förskolan och fritids.

Arbetssätt under verksamhetsåret.

Vi använder oss av vad vi kallar för individanpassad inskolning. Det fungerar så att barn och föräldrar kommer hit första dagen och hälsar på, får information om vår förskola och bekantar sig med lokaler. Alla barn är olika och har olika behov och behöver således olika lång inskolningstid. Det viktiga är att föräldrar och barn lär känna oss och känner en trygghet i verksamheten. Att barnen känner trygghet och glädje när de är här på förskolan gör att de kan tillgodogöra sig verksamhetens innehåll på ett bra sätt.

Nationella mål.

Förskolans värdegrund och uppdrag.

Det är viktigt att barnen tidigt får in ett sunt värdegrundstänkande. Detta är en ständigt aktuell fråga som vi arbetar med. Det gäller barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn och vuxen-vuxen. En människas sätt att vara gentemot sina medmänniskor är avgörande för dess framtid.

Normer och värden.

I föregående års utvärdering framkom att arbetet med att vara en bra kamrat slog väl ut. Vi fortsätter arbetet med att vara en bra kamrat, att vara rädda om och ta hänsyn till varandra och att respektera varandras olikheter, att allas åsikter är lika viktiga. Att vara rädd om och vårda våra saker vi har här på förskolan.

Leken är det grundläggande i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid fri lek där barnen kan uttrycka och bearbeta känslor, tankar och tolka sin omvärld. Naturligtvis med oss pedagoger som ett stöd vid behov. Vi vill utveckla barnen till positiva, nyfikna och vetgiriga individer genom att utmana dem med en spännande och variationsrik verksamhet.

Vi kommer även att arbeta med att stärka barnens självkänsla. Alla har rätt att visa känslor, både positivt och negativt laddade sådana. Däremot är det bra att ha kännedom om hur man kan konfrontera sina känslor, eller hur man på ett bra och smidigt sätt kan lösa en konflikt. Vårt syfte är att ge barnen en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Vi arbetar med övningar och aktiviteter som stärker självkänslan likväl som aktiviteter som direkt syftar till att stärka samarbetes och andra gruppsammanhållande egenskaper.

Utveckling och lärande.

Matematik och teknik

Syftet är att stimulera barnens matematiska tänkande genom tex sortering, begreppsbildning, rumsuppfattning osv. Vi kommer att göra olika experiment och undersöka hur olika saker fungerar. Allt för att väcka barnens lust för att utforska och upptäcka hur deras omvärld fungerar. Matematik är ett prioriterat utvecklingsområde under 2016/2017. Det har startats en arbetsgruppgrupp inom förskolan som under höstterminen 2016 ska arbeta fram en handlingsplan för matematik i förskolan.

Språk och kommunikation

Vårt syfte är att barnen ge barnen ökade språkfärdigheter och stimulera kommunikationsförmågan. Vi för samtal och diskussioner med barnen. Vi kommer att använda oss av tecken som stöd och ett bildschema som hjälper barnen att strukturera upp dagen.

Förra årets arbete visade att Babblarmaterialet slog väl ut bland de yngre. Vi fortsätter i år med att utveckla detta och arbetet med babblarna genomsyrar hela dagen och är kopplade till olika områden som lockar barnen till utveckling och nyfikenhet för språk, djur och natur, skapande, matematik osv

För de äldre barnen kommer vi att fortsätta med före Bornholms modellen-språklekar i förskolan. Vi har tidigare haft en nalle som barnen tagit med sig hem. Barnen har fått berätta inför sina kamrater vad nallen har varit med om eftersom återberättande ställer andra krav på att kunna uttrycka sig språkligt. Barnen har önskat att få fortsätta med detta och vi ska nu skaffa en ny kompis att ta med hem.

Vi kommer att ha daglig läsvila.

Språk och kommunikation är ett prioriterat utvecklingsområde under 2016/2017.

Naturvetenskap och miljö

Vi följer årstidernas växlingar och arbetar med djur, växter, miljö och deltar i håll Sverige rent kampanjen. Detta gör vi genom att regelbundet vistas i skogen, prata om och studera, djur och växtliv. Syftet är att barnen får kunskaper och lär sig vara rädda om och vårda djur och natur. Vi kommer att vara ute på vår gård dagligen dels för att ge barnen möjlighet att vara i rörelse och dels arbeta med läroplanens strävansmål ute. Vi gör enklare experiment, allt för att väcka barnens intressen för naturkunskap.

Skapande verksamhet

Vi låter barnen prova på att skapa med olika former av material och tekniker. Det kan vara att måla, limma, klippa, använda deg, bygga i sanden eller olika bygg och konstruktionsmaterial.

Vi har sångsamlingar, rörelse och dans. Syftet är att barnen ska utvecklas och uttrycka tankar och upplevelser på olika sätt.

Barns inflytande.

Genom att fånga upp barnens intressen kan vi styra verksamheten åt det hållet genom att tex förändra i vår förskolemiljö eller att ge mer tid åt de intressen barnen har. Syftet är att ta tillvara barnens behov, intressen och önskemål.

Förskola och hem.

På Ängslyckan har vi en föräldrasamverkansplan som beskriver hur samarbetet med hem och vårdnadshavare ser ut. Se här

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Alla förskolor i Storfors kommun har en gemensam plan för övergång förskola – förskoleklass. Denna förmedlas till berörda familjer i god tid innan barnet börjar förskoleklass/fritids.

Uppföljning ,utvärdering och utveckling.

Vi utvärderar verksamheten genom barnens portfoliepärmar, diskussioner i arbetslaget, veckoplaneringar, BRUK och observationer. Föräldrarna görs delaktiga genom utvecklingssamtal och föräldramöte.

Prioriterat område/utvecklingsområde.

I Storfors kommun är matematik, svenska och pedagogisk dokumentation prioriterade områden under 2016/2017.

Två arbetsgrupper har bildats, en i matematik och en i pedagogisk dokumentation för att ta fram riktlinjer för förskolan.

Vi kommer under året att börja förändra i vår miljö med utgångspunkt från att göra miljön mer tillgänglig för barnen. Barngruppen är delad dagligen 8.30 – 13.00, resterande delar av dagen är vi tillsammans på en avdelning. I vårt förändringsarbete kommer barnen att göras delaktiga genom observationer, visade intressen och samtal vad som är möjligt att kunna påverka.

Vid fjolårets utvärdering framkom det att vi behöver utveckla arbetet med tecken som stöd och kommer att prioritera detta under kommande arbetsår.

Syftet är att tecken ska vara ett stöd till talet i de vardagliga situationerna. Det är tecken som stöd till talet som vi arbetar vidare med. Det andra syftet är att använda bilder, tecken och skrift som pedagogiska verktyg i språkinlärningen och på väg mot talet. Med hjälp av dessa alternativ görs språket lite mer konkret, lite tydligare än med bara talet. Babblarna kom till utifrån denna modell.

Tecken förenklar för barnet att lära sig ord, tecken gör också språkets struktur tydligare.

Kontakt

Förskolan Ängslyckan
Brunnstorpsvägen 2
688 92 STORFORS
0550 - 323 61

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-08-10