Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängslyckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läsår: ht 2016- vt2017


Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Förskolechef och arbetslaget.

Vår vision

På vår förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det dom är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttyck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från

2016-10-01

Planen gäller till

2017-10-01

Läsår

ht 2016- vt2017

Barnens delaktighet

Barnen är delaktiga enligt husmodellen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna är delaktiga genom en enkät som skickas hem inför utvecklingssamtal. Vi ger information på föräldramötet.

Personalens delaktighet

Arbetslaget är delaktiga genom kartläggningar, vårdnadshavarnas synpunkter utifrån enkäten och diskussioner i arbetslaget.

Förankring av planen

Vårdnadshavare får en enkät inför utvecklingssamtal. Vi kommer även att ge information på föräldramöten. Barnen kommer att få berättat för sig hur kartläggningen går till och varför vi gör den. All ev ny personal kommer att få ta del av planen och sättas in arbetet.


Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Fjolårets plan utvärderades genom diskusioner inom arbetslaget.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Arbetslaget och förskolechef. Vårdnadshavare genom enkäten. Barngruppen genom kartläggning.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi kom fram till att arbetet med att vara en bra kamrat slog väl ut och vill fortsätta med det arbetet.

Årets plan ska utvärderas senast

2017-05-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Diskussioner inom arbetslaget med utgångspunkt från planen. Enkäten till vårdnadshavare. Kartläggning genom husmodellen. Dokumentation.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Arbetslaget och förskolechef.


Främjande insatser

Namn

Religion eller annan trosuppfattning/Etnisk tillhörighet.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

* Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen.

Insats

Vi är öppna och lyhörda för barnens eventuella frågor och funderingar kring olika kulturer och religioner.

Ansvarig

Alla i arbetslaget.

Datum när det ska vara klart

2017-05-31

Namn

Främja likabehandling gällande kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Områden som berörs av insatsen

Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Alla barn ska kunna delta i alla aktiviteter oavsett kön och känna till att det finns olika familjekonstellationer. Genom diskusioner i arbetslaget går vi igenom inköp och prioriterar könsneutrala material.

Insats

Vi vuxna väcker tankar om genusarbetet, bekräftar och berättar vid frågor hos barnen. Göra medvetna val vid inköp och användandet av material tex böcker, leksaker och sångmaterial. Arbetslaget läser två böcker och analyserar utifrån genusperspektiv på apt i december 2016. Caroline väljer ut böckerna vi ska läsa.

Vi ser till att det finns böcker som behandlar olika familjekonstellationer, ansvarig Caroline.

Ansvarig

Alla i arbetslaget.

Datum när det ska vara klart

2017-05-31.

Namn

främja likabehandling gällande funktionsnedsättning.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Vi anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i alla aktiviteter oavsett funktionsnedsättning.

Insats

Vi ser till att material och aktiviteter är anpassade efter barnens behov.

Ansvarig

Alla i arbetslaget.

Datum när det ska vara klart

2017-05-31

Namn

Främja likabehandling gällande kränkande behandling.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

På vår förskola ska alla känna sig trygga både inomhus och utomhus för att kunna utvecklas och känna glädje.

Arbetslaget kommer att följa upp det genom kartläggning och observationer i januari.

Insats

Att vi som personal fördelar oss för att kunna överblicka verksamheten och därmed hjälpa barnen i olika situationer.

Ansvarig

Alla i arbetslaget.

Datum när det ska vara klart

2017-05-31


Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Kartläggningen gjordes genom husmodellen,observationer, samtal i arbetslaget och enkät till vårdnadshavare.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Vi har haft enskilda samtal utifrån husmodellen.

Vi har gjort observationer.

Föräldrar har fått hem en enkät inför utvecklingssamtal.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom diskussioner i den dagliga verksamheten och på planeringar.

Resultat och analys

I vår kartläggning uppfattar vi att barnen känner sig trygga både inomhus och utomhus.


Förebyggande åtgärder

Namn

Att vara en bra kamrat och se och bejaka varandras positiva sidor.

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Att ingen ska känna sig utanför. Alla ska ta hänsyn och visa empati mot varandra.

Personal alltid finns tillgängliga i barngruppen för att kunna stötta och uppmuntra barnens empatiska göranden.

Åtgärd

Att uppmuntra positiva göranden, berömma barnen vid empatiska handlingar.

Motivera åtgärd

Enligt vår utvärdering kom vi fram till att arbetet med att vara en bra kamrat slagit ut väl så vi kommer att fortsätta detta arbete.

Ansvarig

Alla i arbetslaget.

Datum när det ska vara klart

2017-05-31


Rutiner för akuta situationer

Policy

Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering,trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för att en god social miljö där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

All personal på förskolan.

Förskolechef Gunnel Eriksson: 0550-65237

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom:-samtal med de inblandade.-dokumentera händelsen på särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande behandling(finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete.) Kopia skickas till förskolechef.-originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och eventuell övrig dokumentation till förskolechef.-om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns på intranätet under kvalitetsarbete.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Den som ser hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning och dokumentation och vidare rapportering till huvudman.

Rutiner för uppföljning

Se "rutiner för att utreda och åtgärda"

Rutiner för dokumentation

Se "rutiner för att utreda och åtgärda"

Ansvarsförhållande

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och fortbildning för att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling.Information om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion.

Kontakt

Förskolan Ängslyckan
Brunnstorpsvägen 2
688 92 STORFORS
0550 - 323 61

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-03-15