Verksamhetsplan 2016-2017

Inledning

Förskolan Änglagård ligger vackert beläget i Kyrksten ca 15 km från Storfors tätort. Förskolan har en avdelning med barn 1-5 år och i dagsläget består barngruppen av ca 15-18 barn.

Vi är tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare och vi arbetar för en förskola där barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna. Ett led i detta är att vi på Änglagård använder oss av föräldraaktiv inskolning som innebär att vårdnadshavarna har stor delaktighet och medverkan vid inskolning.

Förskolan utnyttjar närheten till naturen och barnen får vistas mycket i både skogen och vår egen lekpark.

Arbetet mot ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt är under utveckling, vilket innebär att vi vill erbjuda en förskola som är välkomnande, inspirerande och utmanande för barnen. Vi vill arbeta mer med olika teman och i ett tematiskt arbete få med alla delar i Läroplanen för förskolan.

Utvecklingsarbetet påbörjas under verksamhetsåret 2016-2017. Under utvecklingsarbetet kommer barnen att ges inflytande och delaktighet över sin miljö och val av vårt tema.

 

Läroplan för förskolan Lpfö-98;

Förskolans värdegrund och uppdrag

Vi strävar efter att alla barn ska vara delaktiga i leken och visa respekt för varandra. Vi strävar efter att ha en väl fungerande barngrupp där alla blir sedda och respekterar varandra oavsett olikheter.

Vi pedagoger ska vara goda förebilder för barnen, vara positiva och samarbeta bra, respektera varandra och ta tillvara på varandras kunskaper och samtala i vardagen utifrån värdegrunden.

Vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor i den dagliga verksamheten.

 

Mål och riktlinjer;

Normer och Värden

Genom att vara närvarande pedagoger uppmuntrar vi barnen till att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och visa respekt för varandra.

Barnen ges utrymme att i vardagliga situationer föra diskussioner och samtal om empati och förhållningssätt.

Vi kommer bland annat att arbeta med ”Alfons vänskapslåda” som är ett material framtaget av Friends.

 

Utveckling och lärande

Matematik och teknik

Vår förskola arbetar för att barnen ska utveckla intresse för de olika matematiska begreppen.

Genom pedagogiskt varierat och tillgängligt material som magneter, lego, kaplastavar, plusplus, pussel, pärlor ger vi barnen möjlighet att bygga, skapa, konstruera och räkna.

Dessa material har barnen möjlighet att använda i de olika förekommande aktiviteterna på förskolan som t.ex. samlingen, fria leken och när vi har planerade rörelselekar, vid dukning och i skogen. Vi erbjuder aktivitetslådor som stimulerar och lockar till matematiskt lärande.

En gemensam matematikplan för alla förskoleverksamheter är under utveckling. Under verksamhetsåret 2016-2017 är matematik prioriterat ämne.

Språk och kommunikation

Vi vill ge barnen verktyg de behöver för att lättare kunna kommunicera, lyssna och göra sig förstådda.

Vi använder oss av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK som ett stöd för språkutvecklingen. Vi använder enkla tecken i vardagen som ska underlätta barnens språk och kommunikation med varandra. Olika bilder på tecken finns tillgängligt på förskolan. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att använda Babblarna och Bornholmsmodellen som språkutvecklande material. Materialet använder vi för att stärka barnens språkutveckling genom t.ex. rim och ramsor, sagor, sånger och dramatisering. Förskolan ska arbeta för att skapa/erbjuda en skriftspråksvänlig miljö. Den skriftspråksvänliga miljön kommer att utvecklas under höstterminen 2016. Vi har ett nära samarbete med biblioteket där våra önskemål och behov utifrån verksamheten blir tillgodosedda. Under verksamhetsåret 2016-2017 är svenska prioriterat ämne.


Naturvetenskap och miljö

Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse och visa respekt för djur och natur.

Barnen ges möjlighet att dagligen upptäcka och utforska sin närmiljö. Vi vill ge barnen positiva upplevelser där utemiljön blir en naturlig del i lärandet.

Skogsutflykter kommer att ske kontinuerligt under kommande verksamhetsår. Ett intresse för odling har väckts hos barnen och vi kommer att utveckla intresset under året genom att fortsätta att odla och följa växtprocessen från frö till planta. Förskolans miljöarbete med återvinning och sortering av skräp kommer att fortsätta. En del av återvinningsmaterialet kommer att användas i vår skapande verksamhet.

Skapande verksamhet

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa i olika material och tekniker både i fria och styrda aktiviteter och få känna glädje i skapandet.

Utvecklingen av en ateljé har påbörjats och kommer att färdigställas innan årsskiftet. Materialet kommer att göras mer tillgängligt och synligt så att det uppmuntrar barnen till att använda sin fantasi och kreativitet.

Barns inflytande

Vi vill uppmuntra barnen att påverka sin vardag på förskolan genom att lära sig att uttrycka sina tankar och åsikter genom att skapa en trygg miljö där alla vågar tala om vad man känner och vill.

Genom att vi är lyhörda för barnens önskemål och intressen kan vi skapa/förändra en miljö på förskolan som ger plats för lek och lärande. Barnen kommer att vara delaktiga i utvecklingsarbetet mot ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt.


Förskola och hem

Se Lpfö-98/10 föräldrasamverkansplan.

Vi har en föräldrasamverkansplan som finns att läsa på Storfors kommuns hemsida, under förskolor – se Änglagård samt informationsbrev till föräldrar som delas ut.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Det finns en samverkansplan som vi följer och finns att läsa på Storfors kommuns hemsida.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vår veckoplanering följs upp kontinuerligt varje vecka. Utvärdering sker med hjälp av vår veckoplanering, barnens portfolio, utvärderingsmaterialet BRUK och observationer. Barnen medverkar i utvärderingen genom t.ex. samtal och intervjuer. Via utvecklingssamtal och föräldramöten gör vi föräldrarna delaktiga.

Prioriterat område,som utvecklingsområde

Under verksamhetsåret 2016-2017 har förskolorna i Storfors svenska och matematik som prioriterat område samt pedagogisk dokumentation. Vårat eget utvecklingsområde kommer att vara förändringen av miljö och arbetssätt mot en Reggio Emiliainspirerad förskola.


Kontakt

Förskolan Änglagård
Kyrkstensvägen 1B
0586-652 39, 070-191 99 66

Senast publicerad av Emma Uutela 2017-02-20