Likabehandlingsplan

 

Änglagårds plan mot diskriminering och kränkande behandlingVerksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet


Läsår: 2016/2017Grunduppgifter


Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet


Ansvariga för planen

All personal på förskolan ansvarar för att det ska upprättas en ny plan och att den gamla revideras.


Vår vision

På förskolan Änglagård ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På Änglagård arbetar vi för att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.


Planen gäller från

2016-10-01


Planen gäller till

2017-10-01


Läsår

2016/2017


Barnens delaktighet

Barnen är delaktiga genom kartläggning av husmodellen, arbete med värdegrundsfrågor t.ex. med Alfons vänskapslåda, kompisböcker baserade på barnkonventionen samt diskussioner och reflektioner om värdegrundsfrågor.


Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna är delaktiga genom föräldramöten där vi diskuterar planen mot diskriminering samt genom enkät och utvecklingssamtal.


Personalens delaktighet

Diskussioner, observationer, reflektioner, arbetslagsträffar, en pedagog har fått fortbildning om likabehandling och delgett informationen till övriga pedagoger.


Förankring av planen

Planen finns väl synlig och tillgänglig på förskolan, planen informeras på föräldramöte och barnen involveras genom det vardagliga pedagogiska arbetet på förskolan.

 

Utvärdering


Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Fjolårets plan har utvärderats genom diskussioner. Synpunkter från föräldrar och personal kring likabehandlingsarbetet har diskuterats på föräldramötet hösten 2015, utvecklingssamtal samt en föräldraenkät om nöjdhet i förskolan 2016. Några av barnen har intervjuats enligt husmodellen angående trygghet och trivsel.


Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All personal på förskolan, förskolechef, vårdnadshavare och barn.


Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Utvärderingen av planen för läsåret 15/16 visar att stor vikt lades på arbete med värdegrundsfrågor. Vi pedagoger upplever att arbetet med värdegrundsfrågorna har resulterat i en större trivsel bland föräldrar och barn.
 

Årets plan ska utvärderas senast

2017-05-31

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Genom husmodellen, föräldraenkäter, verksamhetsobservationer.
 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Hela arbetslaget


Främjande insatser


 

Namn

 

Främja lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

 

Områden som berörs av insatsen

 

Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

 

Mål och uppföljning

 

Barnen på förskolan ska ha kännedom om olika länder och att man kan ha olika ursprung. Vi vill att alla föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att alla blir lika bemötta oavsett ursprung. Barnen ska ha kännedom om att det finns olika religioner och att man har olika livsstilar.

 

Insats

 

Genom att vara närvarande och samtala med barnen uppmuntrar vi dem till att utveckla sin förmåga att ta hänsyn och visa respekt för varandra. Vi har en världskarta som sitter på väggen där alla barn och pedagogers ursprung synliggörs. Vi bemöter barnens frågor om det uppstår.

 

Ansvarig

 

Hela arbetslaget

 

Datum när det ska vara klart

 

Januari 2017

 


Namn

 

Främja likabehandling oavsett kön

 

Områden som berörs av insatsen

 

Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

 

Mål och uppföljning

 

Alla barn ska bli bemötta och kunna göra sin röst hörd oavsett kön. Material som inte bidrar till att förstärka stereotypa könsroller ska finnas tillgängligt för barnen.

 

Insats

 

Genom samtal med barnen och utifrån böcker från biblioteket. Pedagogerna stöttar och är observanta på varandra så att skillnader inte ska uppstå mellan flickor och pojkar.

 

Ansvarig

 

Hela arbetslaget

 

Datum när det ska vara klart

 

Januari 2016

 


Namn

 

Främja likabehandling oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning

 

Områden som berörs av insatsen

 

Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

 

Mål och uppföljning

 

Barnen ska ha kännedom om att alla är lika mycket värda oavsett kön och alla som kommer till förskolan ska känna sig trygga och bli bra bemötta oavsett kön eller sexuell läggning.

 

Insats

 

Genom samtal med barnen. Vi bemöter barnens frågor om det uppstår.

 

Ansvarig

 

Hela arbetslaget

 

Datum när det ska vara klart

 

Januari 2017

 


Namn

 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning samt tillgänglighet

 

Områden som berörs av insatsen

 

Funktionsnedsättning

 

Mål och uppföljning

 

Barnen ska ha kännedom om att man kan se olika ut och ha olika förutsättningar. Förskolan ska vara tillgänglig och anpassad för alla barn på förskolan.

 

Insats

 

Genom samtal med barnen och utifrån böcker från biblioteket. Vi bemöter barnens frågor när det uppstår.

 

Ansvarig

 

Hela arbetslaget

 

Datum när det ska vara klart

 

Januari 2017

 

Kartläggning


Kartläggningsmetoder

Vi har använt oss av husmodellen och enkäter till föräldrarna samt lekobservationer i verksamheten.


Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder


Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Vi har skickat ut en enkät till föräldrarna där vi frågade hur de upplever barnens trygghet och trivsel på förskolan, genom husmodellen har vi fått reda på barnens tankar och känslor om hur de trivs i de olika rummen på förskolan.


Hur personalen har involverats i kartläggningen

I den dagliga verksamheten och på planeringstillfällena har vi fört diskussioner och observationer.
 


Resultat och analys

Enkäten och intervjuerna visar att barnen och föräldrarna känner sig nöjda och trygga med verksamheten. Vi pedagoger har observerat att exkluderingar kan uppstå mellan de olika åldersgrupperna i den fria leken.


Förebyggande åtgärder

 

Namn

 

Exkluderingar bland barnen

 

Områden som berörs av åtgärden

 

Kränkande behandling och Ålder

 

Mål och uppföljning

 

Barnen ska känna sig lika mycket värda oavsett ålder. Barnen ska också ges lika mycket utrymme i den dagliga verksamheten och kunna välja lekar oavsett ålder. Vi följer upp detta när det uppstår.


 Åtgärd

 

Genom samtal med barnen utifrån barnkonventionens kompisböcker, böcker lånade på biblioteket samt samarbets- och värderingsövningar.


 Motivera åtgärd

 

Genom samtal med barnen får de möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Böckerna stödjer och underlättar arbetet. I våra samarbets- och värderingsövningar lär sig barnen att alla får vara med och att alla är lika mycket värda.

 

Ansvarig

 

Hela arbetslaget

 

Datum när det ska vara klart

 

2017-05-31

 

Rutiner för akuta situationer


Policy

På förskolan Änglagård har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Vi har tät kontakt med föräldrarna när ett barn återkommande kränker eller har blivit kränkt.


Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen leker både inomhus och utomhus.Det finns alltid minst en pedagog i närheten av barnen.


Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Alla i arbetslaget


Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

När något inträffat:


  1. Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen leker både inomhus och utomhus.


  1. Det finns alltid minst en pedagog i närheten av barnen.


  1. Åldersanpassade samtal vid eventuella situationer som uppstår


  1. Föräldrarna informeras


Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och samtala med berörd personal. Förskolechefen kontaktas.


Rutiner för uppföljning

Tid för uppföljning bestäms i varje enskilt fall efter behov. Hela arbetslaget har ansvar för uppföljningen.


Rutiner för dokumentation

Allvarligare händelser dokumenteras. Hela arbetslaget har ansvar för dokumentationen.
 


Ansvarsförhållande

Hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för det åtgärdande arbetet.
   


Kontakt

Förskolan Änglagård
Kyrkstensvägen 1B
0550-652 39, 070-191 99 66

 

Länkar

Senast publicerad av Emma Uutela 2017-02-27