Avgifter och regler gällande fr o m
2017-01-01

Storfors kommun erbjuder förskolaJskolbarnsomsorg för barn i åldrarna 1-13 år. Förskola och skolbarnsomsorg har till uppgift att genom pedagogisk
verksamhet vara ett komplement till hemmens fostran och omvårdnad.
Skolbarnsomsorgen skall dessutom komplettera skolan och ge barnen meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Förskola:
Tar emot barn i åldrarna 1 - 5 år.
Förskolor finns i centrala Storfors, Bjurtjärn och Kyrksten.
Verksamheten är avgiftsbelagd.

Skolbarnsomsorg (Fritidshem):
Tar emot barn i åldern 6 - 13 år. Rätt till skolbarnsomsorg upphör dock automatiskt vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.
Skolbarnsomsorg finns på Kroppaskolan och i Bjurtjärn.
Verksamheten är avgiftsbelagd.
Storfors kommun tillämpar maxtaxa.

Allmän förskola:
Erbjuds alla 3-5-åringar (från höstterminen det år barnet
fyller tre år).
Allmänna förskolans läsår omfattar 525 timmar/år fördelat på 15 timmar/vecka.
Verksamheten bedrivs i våra förskolor som är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider.

Förskoleklass:
Erbjuds alla sexåringar. Den omfattar ca 25 timmar per vecka och finns på Kroppaskolan och i Bjurtjärn. Verksamheten följer skolans läsår och är avgiftsfri.

Öppen förskola/familjecentral:
Finns i tätorten två halvdagar/vecka.
Verksamheten är avgiftsfri.

Platsinnehavare och vårdnadshavare

Med platsinnehavare avses den/de vårdnadshavare som sammanbor med barnet och som har behov av förskola/skolbarnomsorg.
För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare.
Det är platsinnehavaren som ansvarar för barnets lämning till och hämtning. Om någon annan än platsinnehavaren skall lämna/hämta barnet skall detta meddelas enligt fastställd rutin.

Gemensam vårdnad

Båda föräldrarna skall vara platsinnehavare i de fall
- de har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun
- barnet bor växelvis hos föräldrarna
- båda har behov av barnomsorg

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Barn som bor växelvis hos sina föräldrar erbjuds en plats i barnomsorgen som föräldrarna delar på. Om en förälder bor i annan kommun erbjuds vanligtvis plats i förskola/skolbarnsomsorg  enbart i den kommun där barnet är folkbokfört.

Plats som, utan att meddelande lämnats, inte nyttjats de senaste 2 månaderna sägs upp. Platsinnehavaren meddelas skriftligt.

Anmälan

Anmälningsblankett lämnas till kommunen senast tre månader före önskad placering.
Om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen avseende obetalda barnomsorgsavgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader. Debitering sker även om platsen inte
utnyttjas. Uppsägning görs på särskild blankett. Platsen kan utnyttjas under hela uppsägningstiden.

Avstängning

Efter en månads utebliven betalning utgår varsel om avstängning. För att få plats igen efter avstängning måste ny intresseanmälan göras. Hela skulden skall vara betald innan platsen tillträds. Ekonomikontoret kan erbjuda avbetalningsplan och, efter ansökan, bevilja anstånd.

Vistelsetider i förskoleverksamhet

Barn får vistas i förskoleverksamheten endast under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar samt restid till och från arbetet. Förskola kan också erhållas vid fackliga kurser, uppdrag för kommunalt förtroendevalda och läkar- eller tandläkarbesök som infaller under ordinarie schematid. Föräldrars arbetstid kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare.

- vid föräldra-/havandeskapsledighet
När förälder är föräldraledig i samband med barns födelse, har syskon i förskoleverksamhet rätt till plats 15 timmar/vecka mot ordinarie avgift. När föräldrarna är lediga för vård av annat barn eller är havandeskapslediga gäller ordinarie schema. Schema som fastställts i samråd med personalen skall följas. Det barn man är hemma och har ”föräldradagar” för, får inte lämnas i förskoleverksamheten.

- vid arbetslöshet
När förälder är arbetslös och aktivt arbetssökande har barn i förskoleverksamhet rätt till plats 15 timmar/vecka mot ordinarie avgift.

- för barn i behov av särskilt stöd
Barn i förskoleverksamhet har rätt till plats 15 timmar/vecka enligt skollagen 8 kap 7§. Beslut om placering och ev utökad tid görs av förskolechef. 

Schema över önskad vistelsetid ska vara inlämnat för godkännande innan placeringen påbörjas.

Ändring av tillsynsbehov skall anmälas skriftligt snarast möjligt.

Skolbarnsomsorg 

Barn får vistas i skolbarnsomsorgen endast under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar samt restid till och från arbetet. Arbetslöshet/föräldraledighet meddelas snarast till ansvarig för blanketter och avgiftsfrågor. Avgift erläggs för innevarande månad då arbetslöshet/föräldraledighet meddelas. Ingen återbetalning sker för förfluten tid.

Uppsägningstiden är två månader. Platsen kan utnyttjas under hela uppsägningstiden.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att barnet, från höstterminen det år barnet fyller 3 år och fram till skolstarten, har rätt till kostnadsfri förskola 525 timmar/år. Dessa timmar fördelas på 15 timmar/vecka. För barn som omfattas av allmän förskola med vistelsetider utöver den allmänna förskolans 15 timmar/vecka betalas avgift enligt ordinarie taxa reducerad med 25 %.

Vistelsetider fastställs av respektive förskola. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.

Inkomstuppgift

Vid beräkning av inkomst betraktas sammanboende som gifta, även om de inte har gemensamma barn. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när vårdnadshavaren fått besked om placering i kö. Ingen placering sker innan inkomstuppgift inkommit.

Ny inkomstuppgift lämnas så snart förändring sker!

Inkomstuppgifterna uppdateras 1 gång/år. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras enligt maxtaxans högsta avgift. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos skattemyndigheten.

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen håller stängt två dagar per år för personalens fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten. Datum meddelas av respektive enhet 2 månader i förväg. För dessa dagar erhålls ingen avgiftsreducering.

Mindre närvarotid vid sjukdom, helger, semester o.s.v. kompenseras inte vid annan tidpunkt och medför ingen reducerad avgift.

Inkomstberäkning

Avgiftsgrundande inkomst utgörs av föräldrars - sammanboendes sammanlagda inkomst i form av
- lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (brutto)
- familjehemsföräldrars arvodesersättning
- pension (ej barnpension)
- livränta
- föräldrapenning (brutto)
- vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
- sjukbidrag
- sjukpenning (brutto)
- arbetslöshetsersättning/utbildningsbidrag (brutto)
- aktivitetsstöd eller motsvarande
- familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
- dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga (brutto)

Avgifter

Högsta avgift i förskoleverksamhet ska vara:
· barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 362 kronor per månad
· barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kronor per månad
· barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
· barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i fritidshem ska vara:
· barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kronor per månad
· barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
· barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
· barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgiften debiteras av kommunen för varje månad 12 månader/år. Handläggaren står gärna till tjänst med avgiftsberäkningen i samband med anmälan.

Vem vänder jag mig till med frågor om förskola/skolbarnsomsorg?

Frågor angående blanketter och avgifter:
Marita Sjöberg, handläggare
Tel. 0550 - 65137 marita.sjoberg@storfors.se

Frågor angående verksamheterna:
Gunnel Eriksson, förskolechef
Tel. 0550 - 65237 gunnel.eriksson@storfors.se

Frågor angående placering:
Lena Duvander lena.duvander@storfors.se
Tel. 0550 - 652 66


Kontakt

Förskolechef 
Lena Duvander
0550-652 66

Avgiftshandläggare
Marita Sjöberg
0550-651 37


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-08-07